PDFSpausdintiEl. paštas

Elektros sektorius

1. Elektros energetikos įstatymas (aktuali nuo 2012-02-07).

2. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-22 nutarimas Nr.1462 (aktuali nuo 2010-06-23).

3. Elektros tinklų kodeksas. Ūkio ministro 2001-12-29 įsakymas Nr.398 (Žin., 2002, Nr.3-88; EP Nr.35)

4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr.1474 (aktuali nuo 2010-07-14).

5. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2010-02-19 įsakymas Nr. 1-43 (Žin., 2010, Nr. 23-1092).

6. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2010-04-16 įsakymas Nr. 1-120 (Žin., 2010, Nr. 47-2275).

7. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2010-10-06 įsakymas Nr. 1-280 (Žin., 2010, Nr.120-6155).

8. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymas Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878)

9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936;EP-73-1(3), EP-73-2(3)). Galioja iki 2012-05-01.

10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816), įsigalios nuo 2012-05-01.

11. Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 25-936;EP-74(4)). Galioja iki 2012-05-01.

12. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58), įsigalios nuo 2012-05-01.

13. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 26-936;EP-75(5)).

14. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 27-936;EP-76(6)).

15. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2004-04-29 įsakymas Nr.4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53).

16. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815).

17. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr.398 (Žin., 2004, Nr.107-4006; EP Nr.56).

18. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymas Nr.1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957).

19. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr.1-93 (Žin., 2010, Nr.39-1877; Žin., 2011, Nr.14-627).

20. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimai. Ūkio ministro 2005-07-15 įsakymas Nr.4-265 (Žin., 2005, Nr.90-3396).

21. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės. Energetikos ministro 2010-05-19 įsakymas Nr. 1-145 (Žin., 2010, Nr. 59-2923; Žin., 2011, Nr.22-1070; Žin., 2011, Nr.130-6178).

22. Dėl mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtų elektros perdavimo ir skirstymo linijų, transformatorių pastočių, elektros skydinių ir kitų elektros perdavimui ir skirstymui skirtų įrenginių išpirkimo iš bendrijos terminų. LR Vyriausybės 2010-08-31 nutarimas Nr.1257 (Žin., 2010, Nr.104-5400).

23. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas. LR energetikos ministro 2009-12-09 įsakymas Nr.1-243 (Žin., 2009, Nr. 148-6638). 2010-03-30 įsakymas Nr.1-101 (Žin., 2010, Nr. 40-1915).

25. Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2009-12-9 įsakymas Nr. 1-246 (Žin., 2009, Nr. 149-6678).

27. Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninės taisyklės. Ūkio ministro 2004-04-06 įsakymas Nr. 4-102 (Žin., 2004, Nr.57-2007; EP Nr.52).

29. Elektros tinklų statybos rūšys. Aplinkos ministro ir Ūkio ministro 2004-03-17 įsakymas Nr.4-74/D1-117 (Žin., 2004, Nr.44-1470; EP Nr.52)

31. Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklės. Ūkio ministro 2001-12-18 įsakymas Nr.380 (Žin., 2001, Nr.110-4010; Žin., 2009, Nr.63-2522); 2005-04-08 įsakymas Nr.4-145 (Žin., 2005, Nr.48-1594).

32. Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimai (VD-E-12-2001). Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001-12-29 įsakymas Nr.56 (Žin., 2002, Nr.4-160; 2010, Nr.141-7240).

33. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka. LR Vyriausybės 2004-01-13 nutarimas Nr. 25 (Žin., 2004, Nr.9-228).