PDFSpausdintiEl. paštas

Šilumos sektorius

1. Šilumos ūkio įstatymas IX-1565. (aktuali nuo 2011-11-01).

2. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas (Žin., 2009, Nr. 118-5094).

3. Energijos išteklių rezervinio kuro atsargų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės. Ūkio ministro 2004-10-04 įsakymas Nr. 4-363 (Žin., 2004, Nr.148-5384; EP Nr.57; Žin., 2007, Nr.138-5679).

4. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymas Nr.4-346 (Žin., 2005, Nr.122-4375), 2006-04-06 įsakymas Nr.4-114 (Žin., 2006, Nr.42-1534).

5. Rezervinio kuro atsargų kaupimo ir tvarkymo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarka. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2004-10-22 įsakymas Nr.85 (Žin., 2004, Nr.15-5843; EP Nr.57; 2006-10-24 įsakymas Nr.90; EP Nr.69).

6. Dėl kuro išteklių, sunaudojimo ir atsargų, elektros energijos gamybos ir paskirstymo, durpių gavybos,naftos ir naftos produktų mėnesinio periodiškumo statistinių ataskaitų patvirtinimo. Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2004-12-15 įsakymas Nr.DĮ-253 (Žin., 2004, Nr.185-6883)

7. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarkos aprašas. LR Vyriausybės 2003-07-25 nutarimas Nr.982 (aktuali nuo 2010-10-03).

8. Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas. Energetikos ministro 2011-06-13 įsakymas Nr. 1-148 (Žin., 2011, Nr.73-3526).

9. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės. Energetikos ministro 2009-06-10 įsakymas Nr. 1-82 (Žin., 2009, Nr.73-2994).

10. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr.1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084).

11. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr.127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575).

12. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos. Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymas Nr.4-260 (Žin., 2003, Nr.70-3195, EP Nr.48); 2007-06-15 įsakymas Nr. 4-241 (Žin., 2007, Nr. 68-2697).

13. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442).

14. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr.1-229 (Žin., 2009, Nr.143-6311; Žin., 2010, Nr.23-1093).

15. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas. Ūkio ministro 2002-02-11 įsakymas Nr.45 (Žin., 2007, Nr. 81-3342).

16. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarka. Valstybinė energetikos inspekcijos prie ŪM viršininko 2003-09-26 įsakymas Nr.95; 2004-03-19 įsakymas Nr.22 (Žin., 2003, Nr.93-4239; EP Nr.47; Žin., 2004, Nr.49-1627).

17. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės. Ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004-01-16 įsakymas Nr.4-13/D1-28 (Žin., 2004, Nr.12-360, EP Nr.50).

18. Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-23 įsakymas Nr.V-455 (Žin., 2007, Nr. 127-5194).

20. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Ūkio ministro 1999-09-21 įsakymas Nr.316 (Žin. 1999, Nr.80-2372).

23. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės. Ūkio ministro 2003-10-03 įsakymas Nr.4-366 (Žin., 2003, Nr.97-4363; EP Nr.48; 2007-01-12 įsakymas Nr.4-12 (Žin., 2007, Nr.9-368).

24. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės. Ūkio ministro 1998-04-24 įsakymas Nr.151 (Žin., 2002, Nr. 20-785).

25. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-01-09 įsakymas Nr.4-6 (Žin., 2007, Nr.7-302).

27. Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės ST 8860237.02:1998. Aplinkos ministro 1998.08.31 įsakymas Nr.162 (Žin., 1998, Nr.78-2212; 2004-07-22 įsakymas Nr.D1-415, Žin., 2004, Nr.116-4354, EP Nr.57).

31. Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2001. Aplinkos ministro 2001-09-28 įsakymas Nr.486 (Žin., 2008, Nr. 36-1318).

33. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatai. Aplinkos ministro 2005-06-08 įsakymas Nr.D1-287 (Žin., 2008, Nr. 133-5144).

34. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2006-01-18 įsakymas Nr. 4-15 (Žin., 2006, Nr. 12-428; Žin., 2008, Nr. 104-4009).

35. Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės. Ūkio ministro 2005-11-07 įsakymas Nr.4-383 (Žin., 2009, Nr. 43-1700).

37. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvai būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodika. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-22 nutarimas Nr.03-116 (Žin., 2007, Nr. 15-579).

38. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-02-24 įsakymas Nr.4-80 (Žin., 2005, Nr.30-945); 2007-07-18 įsakymas Nr. 4-303 (Žin., 2007, Nr. 82-3387).

40. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05 įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr.53-2071).

42. STR 2.09.04:2008 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui". Aplinkos ministro 2008-05-22 įsakymas Nr. D1-248 (Žin., 2008, Nr. 58-2185).

43. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Aplinkos ministro 2005-06-09 įsakymas Nr.D1-289 (Žin., 2005, Nr.75-2729); 2006-12-20 įsakymas Nr.D1-602 (Žin., 2006, Nr. 145-5552).

44. Pastatuose įrengtų šildymo katilų, naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų ir ne mažesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, efektyfvumo tikrinimo reglamentas. Ūkio ministro 2006-02-28 įsakymas Nr.4-73 (Žin., 2006, Nr.27-902Žin., 2008, Nr. 87-3505;Žin., 2008, Nr. 111-4251)

45. Dėl Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo metodikų. Ūkio ministro 206-06-13 įsakymas Nr.4-232 (Žin., 2006, Nr.70-2589).

46. Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo tikrinimo reglamentas. Ūkio ministro 2006-02-28 įsakymas Nr.4-73 (Žin., 2006, Nr.27-902; Žin., 2008, Nr. 87-3505;Žin., 2008, Nr. 111-4251)

47. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas". Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr.V-1081 (Žin., 2009, Nr.159-7219).

48. Dėl Pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo atsiskaitymo tvarkos patvirtinimo. Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2008-10-30 įsakymas Nr. 109 (Žin., 2008, Nr. 129-4951)

49. Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 133-5803)