Meniu Uždaryti

SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

 

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 155513971, adresas Salos g. 23, Didžiasalio k., Ignalinos r.:

  1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario vietą:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos ūkio srityje vietą;

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.dkp.lt

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, Pupienos g. 3, LT-30152, Didžiasalio k., Ignalinos r.

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.00 val.,

2.2. elektroniniu paštu info@dkp.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, Pupienos g. 3, LT-30152, Didžiasalio k., Ignalinos r.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą:

kadencijos trukmė 4 (ketveri) metai.

5. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos ūkio srityje, vietą:

7.1.1. turėti žinių šilumos gamybos ir tiekimo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų darbo juridinio asmens kolegialiame organe, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens vadovu, darbo minėtos ūkio šakos juridinio asmens struktūrinio padalinio vadovu patirtis;

7.3.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.3.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

Kandidatai prašyme privalo nurodyti, kad kandidatuoja į turinčio kompetenciją šilumos ūkio srityje, vietą.Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Uždarajai akcinei bendrovei „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. Iki 2020-02-12.

9. Uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Direktorius Arvydas Keturka, tel. 8 386 59 435, info@dkp.lt

vadybininkas-informatikas Rokas Rožickas, tel. 8 386 59 359,  rokas.rozickas@dkp.lt

10. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

 

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Skelbimo 1 priedas).
  2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (Skelbimo 2 priedas).