Meniu Uždaryti

Skelbimas dėl kandidatų į bendrovės valdybos narių vietas atrankos

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 155513971, adresas Salos g. 23, Didžiasalio k., Ignalinos r.:

1. Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomų ir priklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, srityje, vietas.

Bendrovės interneto svetainės adresas https://www.dkp.lt 

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, Pupienos g. 3, Didžiasalio k., Ignalinos r., 30152 Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 13.45 val.

2.2. elektroniniu paštu info@dkp.lt, nurodant laiško temą „Valdybos narių atranka“;

Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą: 4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į valdybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatai į valdybos narių vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetencijos finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo arba ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė srityje;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese.

9. Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. birželio mėn. 3

10. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Direktorius Arvydas Keturka, tel. 8 386 59 435 mob. 8 686 58596

El. p. info@dkp.lt

2) Vadybininkas-informatikas Rokas Rožickas, tel. 8 386 59 366

El. p. rokas.rozickas@dkp.lt

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, 2 lapai.

  2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese, 1 lapas

  3. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2019-2023 metų veiklos strategijos projektas